LAKE2LAKE

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassing – Geldigheid

(1) LAKE2LAKE (hierna L2L genoemd) is een organisator van hpkreidl gmbh.
(2) Actuele wijzigingen van de AV worden gepubliceerd op het internet op www.skitourenwinter.at/lake-to-lake. Ze maken deel uit van het contract tussen de organisator en de deelnemer in de versie die geldig is op het moment van registratie.

§ 2 Voorwaarden voor deelname – Veiligheidsmaatregelen

(1) Alle gezonde personen mogen deelnemen. Personen jonger dan 18 jaar met toestemming van hun wettelijke voogd. Elke deelnemer draagt de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheidstoestand.
(2) L2L kondigt organisatorische maatregelen aan bij de deelnemers voor aanvang van het evenement. De instructies van L2L en het daartoe aangewezen personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd. Bij overtredingen die het ordelijk verloop van het evenement kunnen verstoren of de veiligheid van de overige deelnemers in gevaar kunnen brengen, is L2L te allen tijde gerechtigd de betreffende persoon van het evenement uit te sluiten. Wettelijk bindende verklaringen kunnen alleen worden afgelegd aan deelnemers door de L2L-groep van personen die daartoe bevoegd zijn.
(3) Alle informatie en specificaties in de uitnodiging tot inschrijving vormen een directe contractuele verplichting voor de deelnemer. Vorderingen van welke aard dan ook in verband met de overeenkomst of de door hpkreidl gmbh geleverde diensten moeten na afloop van het evenement binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van het evenement door de deelnemer tegen hpkreidl gmbh worden ingediend.

§ 3 Inschrijving – Bevestiging van inschrijving – Deelnamekosten – Betalingsvoorwaarden – Terugbetaling – Annulering

(1) Registratie kan online gebeuren op de homepage www.skitourenwinter.at/lake-to-lake via het overeenkomstige “webformulier”. De inschrijving is bindend voor de deelnemers. Nadat de registratie is voltooid, ontvangen de deelnemers hiervan eerst een bevestiging. Een bindend contract voor deelname aan het evenement komt pas tot stand na ontvangst van een uitdrukkelijke bevestiging van inschrijving, waarin ook de betaling van de deelnamekosten wordt bevestigd. Deze moet volledig worden betaald binnen 1 week na ontvangst van de registratiebevestiging. Als de deelnamekosten niet op tijd worden betaald, heeft L2L het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst door de inschrijvingsbevestiging in te trekken. In dit geval wordt een vast onkostenbedrag van € 55,00 per deelnemer in rekening gebracht.

(2) De exacte omvang van de diensten van een startplaats is te vinden op www.skitourenwinter.at/lake-to-lake.

(3) Doorverwijzing:
Overschrijving naar hpkreidl gmbh
IBAN: AT38 3503 9000 4203 5741
Raiffeisenbank Neukirchen am Großvenediger
(4) Het L2L stuurt een inschrijvingsbevestiging naar de deelnemers na ontvangst van de inschrijving en het deelnamegeld. L2L behoudt zich het recht voor om een deelnemer te allen tijde uit te sluiten van het evenement indien de deelnemer onjuiste informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens heeft verstrekt bij de registratie.
(5) Deelname is alleen overdraagbaar aan een derde partij in overeenstemming met L2L.
(6) Indien een geregistreerde deelnemer het evenement niet bijwoont of zijn/haar niet-deelname vooraf aan L2L kenbaar maakt, bestaat er geen recht op restitutie van de deelnamekosten.
(7) hpkreidl gmbh kan de deelnemer uitsluiten van het evenement/het contract met de deelnemer beëindigen indien:

  • hij/zij de regels en instructies (voor of tijdens het evenement) overtreedt,
  • hij/zij het evenement permanent verstoort of zichzelf of anderen in gevaar brengt,
  • hij/zij de instructies van de evenementleiding of het personeel niet opvolgt,
  • hij/zij zodanig in gebreke blijft dat onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is.

Indien hpkreidl gmbh het contract met de deelnemer beëindigt, behoudt zij het recht op de deelnamekosten.
(8) L2L stelt een organisatorische limiet voor deelnemers. Inschrijvingen die de limiet overschrijden, worden niet geaccepteerd.

§ 4 Annulering van het evenement – afwezigheid

In het geval van annulering van het evenement door overmacht (bijv. slecht weer), het niet bijwonen van het evenement of annulering van het evenement om redenen waarvoor L2L niet verantwoordelijk is, heeft de deelnemer geen recht op restitutie/ evenredige terugbetaling van de deelnamekosten en ook niet op vergoeding van andere schade, zoals reis- of verblijfkosten.

§ 5 Disclaimer

(1) Schadeclaims van de deelnemer tegen L2L of de door L2L met de uitvoering belaste derden, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing als L2L, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld of als aansprakelijkheid verplicht is vanwege schade die kan worden toegeschreven aan L2L als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
(2) L2L aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gezondheidsrisico’s van de deelnemer in verband met de deelname. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om vooraf zijn/haar gezondheidstoestand te controleren. Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat de apparatuur in perfecte staat is in overeenstemming met de voorschriften.
(3) L2L aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kostbaarheden, kledingstukken en uitrusting.
(4) L2L is niet aansprakelijk voor prestatieverminderingen die optreden omdat de deelnemer geheel of gedeeltelijk verhinderd is deel te nemen vanwege wettelijke voorschriften en/of officiële bevelen.
(5) Als derden opdracht krijgen van de deelnemer, bijv. reddingsdiensten, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de deelnemer of heeft L2L het recht om gemaakte kosten te innen bij de deelnemer. Het wordt sterk aangeraden om in het buitenland een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten, inclusief helikopteroperaties en repatriëring.

§ 6 Gegevensverzameling en gebruik

(1) Door zich te registreren verklaart de deelnemer dat hij/zij ermee instemt dat de gegevens die in de registratie worden vermeld, worden geregistreerd voor plaatsingsdoeleinden en worden doorgegeven aan derden en voor publicatie op het internet.
(2) De persoonlijke gegevens die de deelnemer bij de registratie verstrekt, worden alleen opgeslagen en verwerkt om het evenement uit te voeren en te beheren. Dit geldt met name voor de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen. Door zich te registreren geeft de deelnemer toestemming voor het opslaan van gegevens voor dit doel.
(3) De deelnemer stemt ermee in dat de foto’s, filmopnamen en interviews die in verband met zijn/haar deelname aan het evenement zijn gemaakt, mogen worden verspreid en gepubliceerd in radio, televisie, gedrukte media, boeken, fotomechanische reproducties (films, videocassettes, enz.) zonder aanspraak te maken op vergoeding. Daarnaast stemt de deelnemer in met de openbaarmaking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor het verzenden van foto’s van de deelnemer die door een bedrijf in opdracht van L2L zijn gemaakt. De deelnemer verklaart hierbij echter niet tegelijkertijd dat hij/zij een dergelijke foto wil kopen.
(4) De deelnemer gaat akkoord met de publicatie van zijn/haar naam, voornaam in alle gedrukte media die relevant zijn voor het evenement (deelnemerslijst, etc.) en in alle elektronische media zoals het internet.
(5) De deelnemer kan schriftelijk, per fax of e-mail bezwaar maken tegen de openbaarmaking en publicatie van zijn/haar persoonlijke gegevens aan L2L.
(6) Door het verstrekken van het e-mailadres gaat de deelnemer ermee akkoord dat hpkreidl gmbh dit adres mag gebruiken om hem/haar informatie toe te sturen.
§ 7 Beperking
Vorderingen van de deelnemer jegens hpkreidl gmbh verjaren, ongeacht de rechtsgrond, een jaar na het contractueel overeengekomen einde van het evenement.

Organisator en organisatie:

hpkreidl gmbh
trattenbach 30
5741 neukirchen am großvenediger
OOSTENRIJK
+43 664 / 143 20 10

hp@hpkreidl.at

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.